What is Public Relations (PR)?

Günümüzde ürünün ve markanın önem kazanarak kuruluşun önüne geçmesi, tüketicinin etkinliğinin artması ve iletişimin pazarlama düşünceleri içerisindeki değerinin ortaya çıkması halkla ilişkilerin değişime uğrayarak pazarlama içinde etkin bir rol almasına neden olmuştur. Halkla ilişkiler, amacı işletme ya da ürünün adının medyada para ödenmeden yer alması olan ve duyuru olarak tanımlanan eski anlayışı aşarak, iyi bir kurumsal imaj yaratmak ve tanıtım tekniklerinden yararlanarak işletmenin çeşitli kitlelerle diyalogunu geliştirmeyi hedefleyen daha fazla anlam ve uygulamayı içermektedir.

Kuşkusuz halkla ilişkilerin pazarlama açısından önemli olmasında pazarlamaya direkt olarak hizmet eden yöntemlerinin olmasının  büyük katkısı vardır. Bu yöntemleri ürün tanıtımı, duyurum, ticari sergi ve fuarlar, kuruluş sözcüleri ve çoğunlukla yaratılan, özel olaylar olarak almak mümkündür.

Ürün Tanıtımı

Tanıtma, işletmenin yapısı ve işleyişi ile ilgili olarak halkta hiçbir kuşkuya yer bırakmaksızın bilgi aktarılmasıdır. Tanıtmada amaç örgütü halka benimsetmek ve örgüt amaçlarının gerçekleştirilmesinde katkıda bulunmaktır. Tanıtma faaliyetleri iyi planlanıp uygulandığı takdirde işletmeye önemli yararlar sağlar.

Kuruluş Sözcüleri

Ürünü ve işletmeyi savunan ve bunu yaparken gizliliğe gerek görmeyen kişilerdir. Günümüzde kuruluş sözcülerinden iletişim amacıyla yararlanılmaktadır. Etkinlikleri büyük ölçüde açık ve konuya hakim olmaları yani uzman olmalarına bağlı olan sözcüler, hedef kitleye ulaşarak onları işletmenin amaçları konusunda aydınlatmanın ve bilgilendirmenin çok daha kolay çok daha etkili ve çabuk sonuç alınması bakımından fayda sağlamaktadırlar.

Duyuru

Belirli bir kişi veya kuruluşla ilgili haberlerin medya sayesinde ücret ödenmeden hedef kitleye ulaşma imkanı sağlayan duyurular, ucuz olması ve geniş kitlelere ulaşması bakımından ürünlerin pazarlanmasında tercih edilen bir halkla ilişkiler yöntemidir. Kuşkusuz medyada duyurma genellikle haber şeklinde olmaktadır. Bu haberlerde işletmenin ürününü diğer ürünlerden farklı kılan  özellikleri ve yenilikleri vurgulanarak hedef kitle de etki bırakılmaktadır. Kamuoyunun işletmeyle ilgili bütün haberleri ( yeni bir ürün, yönetimde olan değişiklikler, çalışanların faaliyetleri v.b) genellikle medya sayesinde öğrendiğini düşünürsek duyuruların işletme açısından da hedef kitleye ulaşmada etkili bir yöntem olduğu daha iyi anlaşılacaktır. 

Basın bültenleri, yazılan makaleler, etkili bir başlığı bulunan fotoğraflar ve editörlere bilgi aktarmak amacıyla yazılan mektuplar en yaygın biçimde kullanılan duyuru araçlarıdır.

Ticari Sergi ve Fuarlar

Ticari sergi ve fuarlar potansiyel hedef kitleye ulaşmada kullanılan etkili bir yöntemdir. Bunlar tüketici ve işletmelerin karşı karşıya gelmelerini sağladıkları için pazarlama açısından önemli bir halkla ilişkiler yöntemidir. Çok çeşitli ürünleri bir araya getiren genel sergi ve fuarlar ile sadece belli ürünlere yönelik yapılan özel sergi ve fuarlar olarak ikiye ayırmak mümkündür.

Özel Olay ve Organizasyonlar

Haber değeri taşımayan bir olayın gerçekleşmemesi halinde yaratılması sıkça başvurulan halkla ilişkiler yöntemlerinden birisidir. Bu yöntemin temel amacı ürün ile yaratılan olay/ organizasyon arasında ilişki kurularak medyanın dikkatini çekmeyi sağlamaktır. Bu uygulamalarda hayal gücü faaliyete geçirilmeli ve yaratılan olayla ürün ve işletme arasında ilişkinin olmasına dikkat edilmelidir. Böylelikle işletmeler ürünlerini hedef kitlelerine daha etkili bir biçimde ulaşabileceklerdir.

Kaynak: 

http://msonet.org/cat.asp?nid=209&n=130