Charlie Gere- Dijital Kültür

Dijitalleşme ile yaşanan toplumsal değişime ve geleceğe ışık tutan Charlie Gere, bu kitabında modern toplumu farklı yönleri ile tanımlayarak dijital teknoloji ve dijital kültür kavramlarının üzerinde duruyor. Sanat, müzik, sinema, edebiyat ve tasarım kapsamında ele aldığı bu kavramlar ile dijital kültür kavramının tarihini detaylı bir şekilde inceliyor.  

Gere’ye göre dijital kültürün temelleri aslında on sekizinci yüzyıla dayanıyor ve şu anda içinde bulunduğumuz dijital dünya endüstriyel kapitalizm ile doğan bilgi gereksinimleri, modern savaş, kültür değişimleri ve karşı kültür deneylerinden etkilenmiş bulunmaktadır. 

“Bu mükemmel bir kitap. Bilgisayar tarihinin ve öncüllerinin ve modern iş bölümünün kökenlerinin kapsamlı bir açıklamasını yaparken, savaş sonrası dönem boyunca genellikle dijital kültür olarak adlandırılanın görüşün temel eğilimlerine de bütüncül bir bakış sağlıyor.” —Journal of Visual Culture

Cem Koray Olgun- Habercinin Değişen Habitusu- Televizyon Kanallarında Haber Üretim Süreçlerinin İşleyişi

Hızla değişen kitle iletişim araçları ile artık haberler de haberciler de bir dönüşüm yaşamaktadır. Haber medyası artık zamansız ve mekânsız bir yapıdadır. Haberin hızının ve ulaşılan kişi sayısının artmasıyla beraber haberin üretildiği kanal sayısı da çeşitlenmiştir. Artık haberler alternatif kaynaklardan sorgulanıyor, akıllı telefonlar ile bireyler kendi haberlerini üretebiliyor. Bu nedenle bir haberci için itibar ve kamuya karşı sorumluluk artık daha görünür bir konuma gelmiştir.  Ancak haberci kamuya karşı sorumluluğu ile gazetecilik alanının getirdiği sansür ve otosansür gibi koşullar veya sorunlar arasında kalmaktadır. 

Cem Koray Olgun bu kitapta televizyon habercileriyle yaptığı saha çalışması verilerinden hareket ederek habercilerin haber üretim süreci içindeki etkinliği ve bu süreçteki sorunların haberi ve haberciyi nasıl etkilediğini inceliyor. Aynı zamanda habercilerin kamu yararına haber yapıp yapmadığı, sansür ve otosansür kavramlarını ne kadar içselleştirdikleri ve bu habercilerin habituslarının son zamanlarda nasıl bir değişime uğradığı üzerinde durmaktadır. 

 John B. Thomson – Medya ve Modernite

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı oEsFVCwhOk0Lk54jLUpnSGUCEQKiNhG46ueZiWGXAaWgwJtYp-Udi3c17BGI1DgwLiIBbNYkMVjw9v9JVrbMfPQnM7Rny7j8qcfjeXgC3e01KrTdUEo_NabnDDJN6-g7yi5jLBs

(…) Bu kitap çok kapsamlı ve yetkin; aynı zamanda okunması çok kolay. Hızla gelişen medya ve kültürel çalışmalar alanında birkaç eksiksiz metinden biri olacağı ve eleştirel sosyal teori ile bir bütün olarak sosyal teori arasında hayati bir bağlantı kuracağı kuşkusuz.”    
                                                                  William Outwaite (Sussex Üniversitesi)

Thompson bu kitabında iletişim medyasının farklı bir sosyal teorisini ve etkilerini inceleyerek modern toplumların oluşmasındaki rolünü ve iletişimin yeni biçimleri üzerinde duruyor. 

Sosyoloji, medya ve kültürel çalışmalar öğrencileri için kaynak niteliği taşıyan Medya ve Modernite’de dolaylı etkileşimin yükselişi, dolayımlanmış yeni görünürlük biçimlerinin oluşumu, küresel iletişim ağlarının ortaya çıkışı, benlik oluşumunun yeniden biçimlenmesi ve kamusal alanın değişen karakterleri ise ayrıca analiz ediliyor. 

Kitap linkeri icin:

https://www.kitapyurdu.com/kitap/habercinin-degisen-habitusu-amp-televizyon-kanallarinda-haber-uretim-sureclerinin-isleyisi/506356.html

https://www.idefix.com/Kitap/Dijital-Kultur/Charlie-Gere/Egitim-Basvuru/Is-Ekonomi-Hukuk/Medya/urunno=000184340400

https://www.kitapyurdu.com/kitap/medya-ve-modernite/119541.html