Friedrich Ebert Stiftung tarafından desteklenen ve  Universus tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Hak  Temelli Sivil Toplum Örgütlerinde Çalışan Haklarının Mevcut Durumu’ araştırması, dernek ve vakıf  statüsünde hak temelli STÖ’lerde çalışanların  çalışma ilişkileri ve koşulları, ayrımcılık ve mobbing,  karar alma süreçlerinde katılım konularında  çalışanların mevcut durumunu ortaya koyuyor.” 

‘Türkiye’de Hak Temelli Sivil Toplum Örgütlerinde Çalışan Haklarının Mevcut Durumu’  araştırması kapsamında dokuz ayrı hak alanında dernek ve vakıf statüsünde 25 farklı hak  temelli sivil toplum örgütlerinde çalışan ile derinlemesine görüşme, iki odak grup ve 100  kişi ile anket tekniği uygulanarak veriler toplanmıştır. Son yıllarda mülteci krizi, kovid-19  salgını, Türkiye’nin mevcut siyasi iklimi ve ekonomik kriz ile beraber artan insan hakları  ihlalleri nedeniyle hem STÖ sayısı hem de insan kaynağına duyulan ihtiyaç artmıştır. Bu  araştırma, Türkiye’de dernek ve vakıflarda çalışan sayıları ve dağılımı, sivil toplum  çalışanlarının anayasal hakları, neoliberal politikalar bağlamında sivil toplumun  dönüşümü, sivil toplumda çalışma ilişkileri ve emek sömürüsü, hak ihlalleri kapsamında  ayrımcılık ve mobbing, karar alma süreçleri ve katılımcı mekanizmalara ilişkin öneriler,  hak ihlallerine karşı mücadele pratikleri ve çalışma ilişkilerine yönelik iyileşme önerileri  başlıkları altında hak temelli dernek ve vakıf statüsündeki STÖ çalışanlarının mevcut  durumunu değerlendiriyor.” 

Rapor Linki : https://uni-versus.org/2021/12/26/turkiyede-hak-temelli-sivil-toplum-orgutlerinde-calisan-haklarinin-mevcut-durumu-arastirmasi-yayinlandi/

Barış Ermek